Mission

  ชื่อสมาคม สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “mai Listed Company Association”
  เครื่องหมายของสมาคม เครื่องหมายของสมาคม มีลักษณะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า maiA และมีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า mai listed company association อยู่ด้านล่าง

  สำนักงานของสมาคม สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

  วัตถุประสงค์ของสมาคม
  •  เป็นศูนย์รวมของบริษัทจดทะเบียนใน mai เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบริษัทจดทะเบียนในตลาด mai
  • ร่วมมือใกล้ชิดกับภาครัฐ, ตลาดหลักทรัพย์  mai, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน เพื่อพัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
  • เสริมสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งให้สมาชิก และบริษัทที่เตรียมจะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
  • เสริมสร้างความรู้แก่บริษัทจดทะเบียน mai และพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ mai, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,กลต.
  •  สร้างโอกาสให้สมาชิกได้เข้าร่วมในกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ อันพึงจะได้ในตลาดทุน
  • เพื่อส่งเสริมการบริหารงานของสมาชิกให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
  • สนับสนุนผลักดันให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคม
  • ไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเมือง